CEO; Pembrokeshire Coastal Forum

Job Title: 
CEO
Job Location: 
Pier House, Pier Road, Pembroke Dock, Pembrokeshire
Duration: 
Full-Time
Salary: 
£45k – 50k/year
Application Information: 
Description: 

Do you want to join us in creating sustainable coasts and oceans for future generations?

Established in 2000, Pembrokeshire Coastal Forum (PCF) is a multi-award-winning Community Interest Company that works to enhance the coast and marine environment for current and future generations. As a coastal partnership PCF has developed a range of local and national collaborative projects, often viewed globally as best practice. In sustainable recreation we manage the Outdoor Charter and Marine Code for multiple partners, focussing on a collaborative approach to keeping outdoor adventures sustainable. We also take an evidence based approach to decision making through the Wales Activity Mapping project. Our education programme is delivering the sustainability and climate change agenda to local schools, linking skills to future marine opportunities. Marine energy is another important area of work that delivers practical action across Wales and the UK. Our development of a marine energy test centre is a ground breaking undertaking for a coastal partnership.   

Our values are important to us and we expect them to be important to you.

Sustainability – we only work on projects that contribute to our vision. For us this means a healthy and resilient community with a thriving coastal economy, living in harmony with natural resources.

Collaboration – we recognise stakeholder engagement and working in partnership are critical to success. Everything we do is achieved with others.

Passion – we are passionate about making a difference; to the sustainability of coasts, oceans and communities. 

Flexibility – we provide flexibility for our customers and our team and to adapt to the challenges and opportunities facing our coasts.  

Reliability – we have been achieving results with our partners since 2000, consistently delivering positive impact and sharing best practice, often from projects originated in Pembrokeshire

We have an exciting opportunity to join our team and are looking for a CEO to lead our team, programmes and deliver our vision.

Click here to view a job description in English.   

Click here to view a job description in Welsh

Interested? Well, here’s a little more about us….

This is an excellent opportunity to be part of an exciting innovative Community Interest Company based in the UK’s only coastal National Park. Join our team of likeminded passionate people working on coastal sustainability.

Bring along your ideas and innovations, help deliver award winning outcomes, and make a genuine change to local and wider society.  With benefits including healthcare, highly competitive pension, flexible working policy and a fresh forward-thinking business ethos, we pride ourselves on being an attractive and a fair play Chwarae Teg employer.
 

Application Deadline: Friday 28 August (noon) / We will offer all shortlisted candidates the opportunity to meet the PCF team following initial interviews on Wednesday 9 September.

Start Date: Autumn 2020

This role is based in Pembroke Dock.

Click here to download the application form in English
Click here to download the application form in Welsh
Click here to download the equal opportunities form in English
Click here to download the equal opportunities form in Welsh

For more details including a Job Description in English click here

For more details including a Job Description in Welsh click here

 

 

 

Ydych chi eisiau ymuno â ni i greu arfordiroedd a chefnforoedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Wedi’i sefydlu yn 2000, mae Fforwm Arfordir Sir Benfro (PCF) yn gwmni buddiannau cymunedol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy’n gweithio i wella amgylchedd yr arfordir a’r môr ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Fel partneriaeth arfordirol, mae PCF wedi datblygu amrywiaeth o brosiectau lleol a chenedlaethol ar y cyd, a ystyrir yn aml yn fyd-eang fel arfer gorau. Mewn gweithgareddau hamdden cynaliadwy rydym yn rheoli’r Siarter Awyr Agored a’r Cod Morol ar gyfer nifer o bartneriaid, gan ganolbwyntio ar ddull cydweithredol o gadw anturiaethau awyr agored yn gynaliadwy. Rydym hefyd yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth wrth wneud penderfyniadau drwy brosiect Mapio Gweithgareddau Cymru. Mae ein rhaglen addysg yn cyflwyno’r agenda cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd i ysgolion lleol, gan gysylltu sgiliau â chyfleoedd morol yn y dyfodol. Mae Ynni Morol yn faes gwaith pwysig arall sy’n cynnig gweithredu ymarferol ledled Cymru a’r DU. Mae ein gwaith o ddatblygu canolfan profi ynni morol yn torri tir newydd ar gyfer partneriaeth arfordirol.   

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni ac rydym yn disgwyl iddynt fod yn bwysig i chi.

Cynaliadwyedd – dim ond ar brosiectau sy’n cyfrannu at ein gweledigaeth y byddwn yn gweithio. I ni, mae hyn yn golygu cymuned iach a gwydn gydag economi arfordirol ffyniannus, sy’n byw mewn cytgord ag adnoddau naturiol.

Cydweithio – rydym yn cydnabod bod ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i lwyddiant. Mae popeth a wnawn yn cael ei gyflawni gydag eraill.

Angerdd – rydym yn angerddol am wneud gwahaniaeth; i gynaliadwyedd arfordiroedd, cefnforoedd a chymunedau. 

Hyblygrwydd – rydym yn darparu hyblygrwydd i’n cwsmeriaid a’n tîm ac i addasu i’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu ein harfordiroedd.  

Dibynadwyedd – rydym wedi bod yn cyflawni canlyniadau gyda’n partneriaid ers 2000, gan sicrhau effaith gadarnhaol yn gyson a rhannu arfer gorau, yn aml o brosiectau a ddeilliodd o Sir Benfro.

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n tîm ac rydym yn chwilio am Brif Weithredwr i arwain ein tîm, ein rhaglenni a chyflawni ein gweledigaeth.  

O Ddiddordeb? Wel, dyma ychydig mwy amdanom ni …

Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o gwmni arloesol cyffrous o ddiddordeb cymunedol sydd wedi’i leoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordirol y DU. Ymunwch â’n tîm o bobl angerddol sy’n gweithio ar gynaliadwyedd arfordirol.

Dewch â’ch syniadau a’ch arloesedd, helpwch i gyflawni canlyniadau sy’n ennill gwobrau, a gwnewch newid gwirioneddol i gymdeithas leol ac ehangach. Gyda manteision yn cynnwys gofal iechyd, pensiwn cystadleuol iawn, polisi gweithio hyblyg ac ethos busnes blaengar, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn ddeniadol ac yn gyflogwr Chwarae Teg.

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 28 o Awst (canol dydd) / Byddwn yn cynnig y cyfle i bob un o’r ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer i gyfarfod â tîm PCF yn dilyn y cyfweliadau cychwynnol ar Ddydd Mercher 9 o Fedi.

Dyddiad Dechrau: Hydref 2020

Lleolir y rôl hon yn Noc Penfro.

Click here to download the application form in English
Click here to download the application form in Welsh
Click here to download the equal opportunities form in English
Click here to download the equal opportunities form in Welsh

Am fwy o fanylion gan gynnwys disgrifiad swydd yn Gymraeg cliciwch yma

Am fwy o fanylion gan gynnwys disgrifiad swydd yn Saesneg cliciwch yma

Please note that all jobs are automatically removed once the application deadline passes. Jobs without a deadline are automatically removed after 30 days.